XI'AN KYLIN
PITCHING LEADERS
03/27/2058
League History Index | Players | Teams | Managers | Leagues | Leaderboards | Awards | Accomplishments
HUK | INC | MAO | PAN | PHI | SAP | TLU | XIA
Team Index | Draft History | Starters: Positional - Pitchers | Registers: Batters - Pitchers | Leaders: Batters - Pitchers
TEAM PITCHING SINGLE SEASON LEADERS TEAM PITCHING CAREER LEADERS
120 IP required for season rate statistics. 500 IP required for career rate statistics.
ERA - SINGLE SEASON
Rank Player ERA Year  
1. Manuel López 2.07 2027  
2. Manuel López 2.41 2028  
3. Don Parbol 2.42 2052  
4. Hyung-gwang Kim 2.43 2028  
5. Josh Davies 2.44 2043  
6. Don Parbol 2.49 2049  
7. Wei-sng Sima 2.52 2016  
8. Shu-de Tieh 2.54 2020  
9. Lu-po-teh Yap 2.63 2023  
10. Manuel López 2.70 2025  
ERA - CAREER
Rank Player ERA IP  
1. Manuel López 3.15 1694.2  
2. De-shi Yao 3.23 507.1  
3. Don Parbol 3.28 977.0  
4. Cisco Larzuela 3.37 653.2  
5. Javier Argenal 3.50 779.0  
6. Robert Nadeau 3.56 649.2  
7. Qu-bing Shuo 3.57 1043.1  
8. Henry Grenier 3.58 741.2  
9. Salvador Lubia 3.65 546.2  
10. Hyung-gwang Kim 3.67 1555.2  
WINS - SINGLE SEASON
Rank Player W Year  
1. Manuel López 16 2028  
2. Don Parbol 15 2052  
3. Hyung-gwang Kim 15 2028  
4. Lu-po-teh Yap 15 2023  
5. Jimmy Mesh 14 2039  
6. Iván Leobardo 14 2036  
7. Jimmy Mesh 14 2040  
8. Calvin Monfode 13 2025  
9. Iván Leobardo 13 2043  
10. Shu-de Tieh 13 2023  
WINS - CAREER
Rank Player W IP  
1. Manuel López 121 1694.2  
2. In-gu Kim 116 1953.1  
3. Hyung-gwang Kim 106 1555.2  
4. Iván Leobardo 97 1687.2  
5. Shu-de Tieh 86 1243.0  
6. Jimmy Mesh 79 1218.2  
7. Manuelo Sepillo 67 1126.1  
8. Qu-bing Shuo 67 1043.1  
9. Guo-feng Zong 58 987.0  
10. Don Parbol 57 977.0  
LOSSES - SINGLE SEASON
Rank Player L Year  
1. Javier Argenal 16 2049  
2. Iván Leobardo 14 2045  
3. Clove Castaneda 14 2056  
4. John Withy 13 2050  
5. Iván Leobardo 12 2041  
6. Jin-young Won 12 2048  
7. Don Parbol 12 2050  
8. In-gu Kim 12 2032  
9. In-gu Kim 12 2031  
10. Pedro Garaz 12 2056  
LOSSES - CAREER
Rank Player L IP  
1. In-gu Kim 105 1953.1  
2. Iván Leobardo 102 1687.2  
3. Hyung-gwang Kim 76 1555.2  
4. Manuel López 73 1694.2  
5. Manuelo Sepillo 70 1126.1  
6. Jimmy Mesh 67 1218.2  
7. Shu-de Tieh 62 1243.0  
8. Kaoru Motsuzuki 61 749.0  
9. Javier Argenal 55 779.0  
10. Guo-feng Zong 53 987.0  
WINNING PCT - SINGLE SEASON
Rank Player WPct Year  
1. Josh Davies .857 2043  
2. Hyung-gwang Kim .833 2028  
3. Don Parbol .789 2052  
4. Lu-po-teh Yap .789 2023  
5. Shu-de Tieh .786 2021  
6. Hyung-gwang Kim .769 2026  
7. Manuel López .750 2036  
8. Iván Leobardo .737 2036  
9. Shu-de Tieh .733 2020  
10. Manuel López .727 2028  
WINNING PCT - CAREER
Rank Player WPct IP  
1. Manuel López .624 1694.2  
2. Cisco Larzuela .610 653.2  
3. Larry Humby .589 828.1  
4. Hyung-gwang Kim .582 1555.2  
5. Shu-de Tieh .581 1243.0  
6. Wei-sng Sima .565 738.2  
7. Don Parbol .564 977.0  
8. Qu-bing Shuo .563 1043.1  
9. Henry Grenier .551 741.2  
10. Jimmy Mesh .541 1218.2  
SAVES - SINGLE SEASON
Rank Player SV Year  
1. Jim Englund 45 2028  
2. Barthelemy Toccafundo 37 2025  
3. Héctor Villalouos 36 2020  
4. Wei-quo Huang 36 2052  
5. Kaoru Motsuzuki 32 2036  
6. Wei-quo Huang 32 2051  
7. Wally Theodore 31 2050  
8. Chu-yong Pak 30 2043  
9. De-shi Yao 30 2017  
10. Héctor Villalouos 30 2021  
SAVES - CAREER
Rank Player SV IP  
1. Kaoru Motsuzuki 194 749.0  
2. Héctor Villalouos 120 244.1  
3. De-shi Yao 91 507.1  
4. Barthelemy Toccafundo 70 161.1  
5. Wilfredo Borromeo 68 181.1  
6. Wei-quo Huang 68 126.2  
7. Chu-yong Pak 67 129.0  
8. Jung-soo Kim 59 154.1  
9. Jim Englund 55 84.0  
10. Jin-song Jen 54 496.2  
WAR - SINGLE SEASON
Rank Player WAR Year  
1. Manuel López 4.6 2027  
2. Qu-bing Shuo 4.5 2014  
3. In-gu Kim 4.3 2029  
4. Ming-an Situ 4.2 2015  
5. Robert Nadeau 4.1 2054  
6. Hyung-gwang Kim 4.0 2025  
7. Jimmy Mesh 3.9 2040  
8. Shu-de Tieh 3.9 2023  
9. Don Parbol 3.8 2049  
10. Hyung-gwang Kim 3.7 2024  
WAR - CAREER
Rank Player WAR IP  
1. Manuel López 32.1 1694.2  
2. In-gu Kim 30.2 1953.1  
3. Hyung-gwang Kim 23.8 1555.2  
4. Iván Leobardo 22.2 1687.2  
5. Shu-de Tieh 20.3 1243.0  
6. Qu-bing Shuo 18.9 1043.1  
7. Jimmy Mesh 17.1 1218.2  
8. Don Parbol 15.2 977.0  
9. Javier Argenal 11.8 779.0  
10. Manuelo Sepillo 11.7 1126.1  
GAMES PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player G Year  
1. Henry Grenier 74 2032  
2. Cisco Larzuela 73 2041  
3. Bruce Turner 73 2045  
4. Henry Grenier 72 2029  
5. Jonathan Uguccione 72 2038  
6. Luís Mejía 72 2022  
7. Jin-song Jen 72 2020  
8. Jin-song Jen 72 2021  
9. Luís Mejía 71 2023  
10. Salvador Lubia 71 2042  
GAMES PITCHED - CAREER
Rank Player G IP  
1. Kaoru Motsuzuki 751 749.0  
2. Henry Grenier 748 741.2  
3. Cisco Larzuela 560 653.2  
4. De-shi Yao 476 507.1  
5. Jin-song Jen 471 496.2  
6. Norm Dodds 444 270.1  
7. Jonathan Uguccione 418 412.2  
8. Salvador Lubia 414 546.2  
9. Santiago Vazquer 386 290.1  
10. In-gu Kim 350 1953.1  
GAMES STARTED - SINGLE SEASON
Rank Player GS Year  
1. Larry Humby 29 2030  
2. In-gu Kim 28 2034  
3. Manuel López 28 2034  
4. Javier Argenal 27 2048  
5. Jimmy Mesh 27 2039  
6. Jimmy Mesh 27 2040  
7. Manuel López 27 2035  
8. In-gu Kim 27 2030  
9. Kwang-ho Pak 27 2043  
10. Manuelo Sepillo 27 2038  
GAMES STARTED - CAREER
Rank Player GS IP  
1. In-gu Kim 302 1953.1  
2. Manuel López 275 1694.2  
3. Iván Leobardo 272 1687.2  
4. Hyung-gwang Kim 255 1555.2  
5. Jimmy Mesh 210 1218.2  
6. Manuelo Sepillo 202 1126.1  
7. Shu-de Tieh 196 1243.0  
8. Qu-bing Shuo 161 1043.1  
9. Guo-feng Zong 149 987.0  
10. Larry Humby 133 828.1  
COMPLETE GAMES - SINGLE SEASON
Rank Player CG Year  
1. Cheng-en Chen 3 2014  
2. Beau Roebuck 3 2022  
3. Jin-young Won 3 2047  
4. Robert Nadeau 3 2057  
5. Don Parbol 3 2051  
6. In-gu Kim 3 2031  
7. Jin-young Won 2 2048  
8. Guo-feng Zong 2 2023  
9. San-gui Chen 2 2016  
10. Huo-tu Yi 2 2021  
COMPLETE GAMES - CAREER
Rank Player CG IP  
1. In-gu Kim 10 1953.1  
2. Jorge Cachafeiro 6 800.0  
3. Hyung-gwang Kim 6 1555.2  
4. Manuel López 6 1694.2  
5. Robert Nadeau 6 649.2  
6. Beau Roebuck 6 573.0  
7. Qu-bing Shuo 6 1043.1  
8. Jin-young Won 6 535.0  
9. Javier Argenal 5 779.0  
10. Cheng-en Chen 5 320.1  
SHUTOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player SHO Year  
1. Jorge Cachafeiro 2 2051  
2. Kwang-ho Pak 1 2043  
3. Crispino Morone 1 2052  
4. Crispino Morone 1 2053  
5. Guo-feng Zong 1 2022  
6. Hyung-gwang Kim 1 2025  
7. In-gu Kim 1 2028  
8. Cheng-en Chen 1 2014  
9. Jin-young Won 1 2048  
10. Clove Castaneda 1 2055  
SHUTOUTS - CAREER
Rank Player SHO IP  
1. Manuel López 3 1694.2  
2. Javier Argenal 2 779.0  
3. Jorge Cachafeiro 2 800.0  
4. Hyung-gwang Kim 2 1555.2  
5. In-gu Kim 2 1953.1  
6. Ming Law 2 410.2  
7. Crispino Morone 2 395.2  
8. Guo-feng Zong 2 987.0  
9. António Brito 1 114.2  
10. Clove Castaneda 1 593.2  
INNINGS PITCHED - SINGLE SEASON
Rank Player IP Year  
1. In-gu Kim 181.0 2030  
2. Kwang-ho Pak 176.2 2043  
3. Iván Leobardo 176.0 2046  
4. Javier Argenal 173.2 2048  
5. Iván Leobardo 173.2 2044  
6. Larry Humby 171.1 2030  
7. In-gu Kim 168.1 2034  
8. Lu-po-teh Yap 168.0 2023  
9. Cheng-en Chen 167.2 2014  
10. Don Parbol 167.1 2052  
INNINGS PITCHED - CAREER
Rank Player IP IP  
1. In-gu Kim 1953.1 1953.1  
2. Manuel López 1694.2 1694.2  
3. Iván Leobardo 1687.2 1687.2  
4. Hyung-gwang Kim 1555.2 1555.2  
5. Shu-de Tieh 1243.0 1243.0  
6. Jimmy Mesh 1218.2 1218.2  
7. Manuelo Sepillo 1126.1 1126.1  
8. Qu-bing Shuo 1043.1 1043.1  
9. Guo-feng Zong 987.0 987.0  
10. Don Parbol 977.0 977.0  
HITS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player H Year  
1. In-gu Kim 187 2034  
2. In-gu Kim 183 2035  
3. Don Parbol 174 2053  
4. In-gu Kim 172 2030  
5. Iván Leobardo 169 2046  
6. Manuel López 169 2035  
7. Pablo Croza 167 2052  
8. Robert Nadeau 166 2055  
9. Larry Humby 166 2030  
10. Don Parbol 165 2051  
HITS ALLOWED - CAREER
Rank Player H IP  
1. In-gu Kim 1929 1953.1  
2. Iván Leobardo 1592 1687.2  
3. Hyung-gwang Kim 1511 1555.2  
4. Manuel López 1430 1694.2  
5. Jimmy Mesh 1153 1218.2  
6. Shu-de Tieh 1140 1243.0  
7. Manuelo Sepillo 1028 1126.1  
8. Qu-bing Shuo 987 1043.1  
9. Guo-feng Zong 963 987.0  
10. Don Parbol 943 977.0  
HOME RUNS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player HR Year  
1. In-gu Kim 32 2034  
2. Javier Argenal 30 2049  
3. Jimmy Mesh 28 2038  
4. In-gu Kim 27 2032  
5. Crispino Morone 27 2053  
6. In-gu Kim 26 2035  
7. In-gu Kim 26 2030  
8. Josh Davies 26 2042  
9. John Withy 25 2050  
10. Wei-sng Sima 25 2020  
HOME RUNS ALLOWED - CAREER
Rank Player HR IP  
1. In-gu Kim 291 1953.1  
2. Iván Leobardo 171 1687.2  
3. Jimmy Mesh 159 1218.2  
4. Guo-feng Zong 149 987.0  
5. Hyung-gwang Kim 131 1555.2  
6. Larry Humby 130 828.1  
7. Shu-de Tieh 130 1243.0  
8. Manuel López 118 1694.2  
9. Jorge Cachafeiro 116 800.0  
10. Josh Davies 102 776.1  
WALKS ALLOWED - SINGLE SEASON
Rank Player BB Year  
1. Manuelo Sepillo 93 2038  
2. Manuelo Sepillo 92 2039  
3. Manuelo Sepillo 89 2040  
4. Iván Leobardo 87 2037  
5. Crispino Morone 87 2053  
6. John Withy 86 2050  
7. Manuelo Sepillo 82 2037  
8. Iván Leobardo 82 2045  
9. Clove Castaneda 81 2054  
10. Manuelo Sepillo 78 2036  
WALKS ALLOWED - CAREER
Rank Player BB IP  
1. Iván Leobardo 739 1687.2  
2. Manuelo Sepillo 676 1126.1  
3. Manuel López 671 1694.2  
4. Hyung-gwang Kim 518 1555.2  
5. Jimmy Mesh 445 1218.2  
6. Shu-de Tieh 426 1243.0  
7. In-gu Kim 343 1953.1  
8. Guo-feng Zong 330 987.0  
9. Jorge Cachafeiro 311 800.0  
10. Clove Castaneda 307 593.2  
WALKS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player BB9 Year  
1. Javier Argenal 1.0 2047  
2. In-gu Kim 1.1 2030  
3. In-gu Kim 1.2 2033  
4. In-gu Kim 1.3 2035  
5. In-gu Kim 1.3 2036  
6. Qu-bing Shuo 1.4 2016  
7. Javier Argenal 1.4 2050  
8. In-gu Kim 1.4 2028  
9. Qu-bing Shuo 1.5 2015  
10. In-gu Kim 1.5 2029  
WALKS PER 9 IP - CAREER
Rank Player BB9 IP  
1. In-gu Kim 1.6 1953.1  
2. Cisco Larzuela 1.7 653.2  
3. Javier Argenal 1.8 779.0  
4. Don Parbol 1.8 977.0  
5. Qu-bing Shuo 2.0 1043.1  
6. Wei-sng Sima 2.1 738.2  
7. Pedro Garaz 2.2 665.0  
8. Kwang-ho Pak 2.2 511.2  
9. Robert Nadeau 2.4 649.2  
10. Maureo Rodréques 2.5 503.1  
STRIKEOUTS - SINGLE SEASON
Rank Player K Year  
1. Jin-young Won 177 2049  
2. Jimmy Mesh 177 2036  
3. Jin-young Won 174 2047  
4. In-gu Kim 163 2036  
5. Jin-young Won 162 2048  
6. In-gu Kim 157 2030  
7. Jimmy Mesh 156 2040  
8. Manuelo Sepillo 152 2036  
9. Iván Leobardo 150 2044  
10. Larry Humby 148 2030  
STRIKEOUTS - CAREER
Rank Player K IP  
1. In-gu Kim 1637 1953.1  
2. Iván Leobardo 1415 1687.2  
3. Manuel López 1375 1694.2  
4. Jimmy Mesh 1156 1218.2  
5. Shu-de Tieh 1059 1243.0  
6. Hyung-gwang Kim 1050 1555.2  
7. Manuelo Sepillo 983 1126.1  
8. Guo-feng Zong 901 987.0  
9. Kaoru Motsuzuki 890 749.0  
10. Larry Humby 822 828.1  
STRIKEOUTS PER 9 IP - SINGLE SEASON
Rank Player K9 Year  
1. Jin-young Won 11.1 2049  
2. Manuelo Sepillo 10.5 2036  
3. Jin-young Won 10.4 2047  
4. Jimmy Mesh 10.3 2036  
5. In-gu Kim 9.1 2036  
6. Jin-young Won 9.1 2048  
7. Guo-feng Zong 8.9 2017  
8. Jimmy Mesh 8.8 2040  
9. Iván Leobardo 8.8 2040  
10. Iván Leobardo 8.8 2043  
STRIKEOUTS PER 9 IP - CAREER
Rank Player K9 IP  
1. Kaoru Motsuzuki 10.7 749.0  
2. Jin-young Won 10.1 535.0  
3. De-shi Yao 9.4 507.1  
4. Larry Humby 8.9 828.1  
5. Henry Grenier 8.7 741.2  
6. Josh Davies 8.6 776.1  
7. Jimmy Mesh 8.5 1218.2  
8. Guo-feng Zong 8.2 987.0  
9. Salvador Lubia 8.0 546.2  
10. Manuelo Sepillo 7.9 1126.1  
K/BB - SINGLE SEASON
Rank Player K/BB Year  
1. In-gu Kim 7.14 2030  
2. Javier Argenal 7.12 2047  
3. In-gu Kim 6.79 2036  
4. In-gu Kim 6.50 2033  
5. In-gu Kim 6.00 2028  
6. In-gu Kim 5.35 2035  
7. Javier Argenal 5.13 2050  
8. Larry Humby 4.93 2030  
9. In-gu Kim 4.93 2034  
10. In-gu Kim 4.92 2029  
K/BB - CAREER
Rank Player K/BB IP  
1. In-gu Kim 4.8 1953.1  
2. Javier Argenal 4.1 779.0  
3. Kaoru Motsuzuki 3.9 749.0  
4. Cisco Larzuela 3.6 653.2  
5. Larry Humby 3.5 828.1  
6. Don Parbol 3.4 977.0  
7. Pedro Garaz 3.3 665.0  
8. Jin-young Won 3.2 535.0  
9. Qu-bing Shuo 3.0 1043.1  
10. Salvador Lubia 3.0 546.2  
WHIP - SINGLE SEASON
Rank Player WHIP Year  
1. Manuel López 0.93 2027  
2. Javier Argenal 0.96 2047  
3. In-gu Kim 0.99 2029  
4. Don Parbol 1.02 2052  
5. In-gu Kim 1.03 2028  
6. Hyung-gwang Kim 1.03 2025  
7. Qu-bing Shuo 1.03 2016  
8. In-gu Kim 1.04 2036  
9. Shu-de Tieh 1.05 2020  
10. Ming-an Situ 1.06 2016  
WHIP - CAREER
Rank Player WHIP IP  
1. Javier Argenal 1.14 779.0  
2. Don Parbol 1.16 977.0  
3. In-gu Kim 1.16 1953.1  
4. Cisco Larzuela 1.17 653.2  
5. Qu-bing Shuo 1.17 1043.1  
6. Salvador Lubia 1.17 546.2  
7. Robert Nadeau 1.19 649.2  
8. Jin-young Won 1.23 535.0  
9. Manuel López 1.24 1694.2  
10. Pedro Garaz 1.24 665.0  
OAVG - SINGLE SEASON
Rank Player OAVG Year  
1. Hyung-gwang Kim .190 2025  
2. Manuel López .194 2027  
3. Manuel López .210 2028  
4. Jimmy Mesh .214 2036  
5. Shu-de Tieh .216 2020  
6. Iván Leobardo .218 2040  
7. Manuel López .219 2025  
8. Josh Davies .219 2044  
9. Manuelo Sepillo .220 2036  
10. In-gu Kim .220 2029  
OAVG - CAREER
Rank Player OAVG IP  
1. De-shi Yao .227 507.1  
2. Manuel López .231 1694.2  
3. Josh Davies .234 776.1  
4. Salvador Lubia .235 546.2  
5. Jin-young Won .236 535.0  
6. Henry Grenier .239 741.2  
7. Shu-de Tieh .243 1243.0  
8. Robert Nadeau .247 649.2  
9. Manuelo Sepillo .248 1126.1  
10. Kaoru Motsuzuki .248 749.0  
OSLG - SINGLE SEASON
Rank Player OSLG Year  
1. Hyung-gwang Kim .272 2025  
2. Manuel López .289 2027  
3. Manuel López .310 2028  
4. Hyung-gwang Kim .314 2026  
5. Don Parbol .316 2052  
6. Ariel Franklin .316 2047  
7. Manuel López .317 2025  
8. Hyung-gwang Kim .327 2028  
9. Iván Leobardo .332 2040  
10. Cheng-en Chen .333 2014  
OSLG - CAREER
Rank Player OSLG IP  
1. De-shi Yao .341 507.1  
2. Manuel López .349 1694.2  
3. Salvador Lubia .366 546.2  
4. Hyung-gwang Kim .381 1555.2  
5. Don Parbol .382 977.0  
6. Henry Grenier .382 741.2  
7. Manuelo Sepillo .383 1126.1  
8. Javier Argenal .388 779.0  
9. Robert Nadeau .388 649.2  
10. Josh Davies .389 776.1  
OOPS - SINGLE SEASON
Rank Player OOPS Year  
1. Hyung-gwang Kim .541 2025  
2. Manuel López .546 2027  
3. Don Parbol .584 2052  
4. Manuel López .586 2028  
5. In-gu Kim .605 2029  
6. Manuel López .611 2025  
7. Hyung-gwang Kim .611 2028  
8. Ariel Franklin .615 2047  
9. Ming-an Situ .618 2015  
10. Hyung-gwang Kim .618 2026  
OOPS - CAREER
Rank Player OOPS IP  
1. Manuel López .661 1694.2  
2. Salvador Lubia .663 546.2  
3. De-shi Yao .663 507.1  
4. Don Parbol .676 977.0  
5. Javier Argenal .682 779.0  
6. Qu-bing Shuo .691 1043.1  
7. Robert Nadeau .692 649.2  
8. Cisco Larzuela .693 653.2  
9. Henry Grenier .694 741.2  
10. Josh Davies .697 776.1  
RWAR - SINGLE SEASON
Rank Player rWAR Year  
1. Manuel López 6.6 2027  
2. Manuel López 5.6 2028  
3. Lu-po-teh Yap 5.5 2023  
4. Hyung-gwang Kim 5.5 2028  
5. Josh Davies 5.4 2043  
6. In-gu Kim 5.0 2029  
7. Shu-de Tieh 4.9 2020  
8. Don Parbol 4.8 2049  
9. Shu-de Tieh 4.8 2023  
10. Manuel López 4.8 2025  
RWAR - CAREER
Rank Player rWAR IP  
1. Manuel López 42.4 1694.2  
2. In-gu Kim 34.1 1953.1  
3. Hyung-gwang Kim 29.4 1555.2  
4. Shu-de Tieh 23.2 1243.0  
5. Iván Leobardo 22.5 1687.2  
6. Qu-bing Shuo 18.0 1043.1  
7. Jimmy Mesh 17.7 1218.2  
8. Don Parbol 16.6 977.0  
9. Guo-feng Zong 12.6 987.0  
10. Josh Davies 12.3 776.1  
Powered by: Out of the Park Developments, Out of the Park Baseball, Franchise Hockey Manager
Wednesday, June 26th, 2019 - OOTP Baseball 19.14 Build 136